Tekrarlayan Gebelik Kayıpları – Op. Dr. Ufuk Yılmaz

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Viabilite sınırına ulaşmadan (20. haftanın altında veya 500 g’ın altında) arka arkaya üç gebelik kaybına tekrarlayan gebelik kayıpları (TGK) denir. On iki haftanın altında olan kayıplara erken düşük, 12 haftadan sonra olan kayıplara ise geç düşük denir. Tekrarlayan gebelik kayıpları yaklaşık % 89’u birinci trimesterde olmaktadır . Gebe kalmak isteyen çiftlerin %15 kadarında klinik olarak tanımlanan gebelik, düşük ile sonuçlanır. Bu kadınların %1-3’ünde klinik olarak TGK görülür .

Etyolojik Faktörler

TGK’ya neden olan olası etyolojik faktörler; genetik nedenler (yapısal veya sayısal kromozom anomalileri, tek gen defektleri, translokasyon taşıyıcıları, inversiyonlar gibi; % 3-5 olguda), endokrin nedenler (luteal faz yetmezliği, polikistik over sendromu, diabetes mellitus, hiperprolaktinemi, tiroid otoantikorları veya tiroid hastalığı gibi; %15-60 olguda), uterin nedenler (uterin anomaliler, myom, servikal yetmezlik, uterin sineşi gibi; %10-50 olguda), immünolojik faktörler (antifosfolipid antikor sendromu, allojenik faktörler; %5-15 olguda), trombofilik bozukluklar (herediter trombofililere bağlı, örneğin; faktör V Leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu, protein S, protein C ve antitrombin eksikliği gibi) olabildiği gibi çevresel faktörler (sigara içme, anestezik madde maruziyeti gibi) ve ovaryan rezerv düşüklüğü de olabilir. Ancak olguların çoğunda etyolojik bir faktör gösterilemez . TGK olgularının izlendiği geniş serili araştırma sonuçlarına göre olguların %40’ında belirli bir faktör gösterilememiştir . Nedeni ne olursa olsun, özel bir neden saptanan veya açıklanamayan TGK olan olguların %70- 75’inde sadece destek tedavisi ile bir sonraki gebelikte başarılı gebelik sonucu elde edilebilmektedir .

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Tedavisi?

Tekrarlayan gebelik kayıpları tedavisi planlanırken, etyoloji göz önünde bulundurulmalıdır. Kontrolsüz DM varsa, kan şekeri regülasyonu yapılmalıdır. Tiroid hormonları kontrol edilmeli ve gerekirse tedavi verilmelidir. Uterin anomalisi olan olgularda serklaj uygun bir tedavi şekli olabilir. Progesteron endometriumun gebeliğe hazırlanmasında, implantasyon ve gebeliğin devamı için önemli bir hormondur. TGK etyolojisinde progesteron yetmezliği de rol oynamaktadır. Ancak sporadik TGK’da (progesteron yetmezliği olmayan olgularda) progesteron suplementasyonunun etkisi yoktur . Etyolojide trombofili, APS gibi koagulopati ve TGK’na neden olan hastalıklarda düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) ve aspirin (ASA) tedavide önemlidir. Sonuç olarak, tekrarlayan gebelik kayıplarının etyolojisi multifaktöryeldir. Gebelik kaybı sebebi olguların çoğunda hala bilinememektedir. Erken haftalardaki abortus sayısı arttıkça rekürrens artmaktadır. Bu kadınlarda gebeliğin ve kaybın getirdiği ruhsal durum değişikliği, kadında ruhsal travmalara da yol açmaktadır. Bu kadınlara gebelik yönünden tedavi verilirken, psikiyatrik destek de sağlanmalıdır. TGK tedavisi planlanırken, etyoloji göz önünde bulundurulmalıdır. Progesteron, LMWH, ASA gibi ilaçalar uygun endikasyon dahilinde prognoza olumlu katkıları olduğu gösterilmiş ilaçlardır ve endikasyon grubuna giren olgularda kullanılmalıdır.

Bu konular da ilgini çekebilir:

Aşılama (IUI)

Döllenme (Fertilizasyon)

Tüp Bebek Aşamalar